رسانه اینترنتی بیوزوم

1 / 9 ویدیوها
1

انواع نورون از نظر ساختاری

01:07
2

لیزوزوم نارنجک سلولی

03:28
3

دستگاه گلژی گمرک سلولی

03:05
4

شبکه آندوپلاسمی

03:48
5

عملکرد پمپ سدیم پتاسیم در پتانسیل عمل

01:24
6

DNA چیست؟

05:06
7

غلاف میلین چیست؟

01:57
8

سلول بنیادی و پزشکی شخصی

03:54
9

انواع نورون از نظر عملکرد

01:36
دکمه بازگشت به بالا