رسانه اینترنتی بیوزوم

1 / 12 ویدیوها
1

پمپ سدیم پتاسیم

05:48
2

پتانسیل عمل

12:57
3

آناتومی نورون

05:15
4

انواع نورون از نظر ساختاری

01:07
5

لیزوزوم نارنجک سلولی

03:28
6

دستگاه گلژی گمرک سلولی

03:05
7

شبکه آندوپلاسمی

03:48
8

عملکرد پمپ سدیم پتاسیم در پتانسیل عمل

01:24
9

DNA چیست؟

05:06
10

غلاف میلین چیست؟

01:57
11

سلول بنیادی و پزشکی شخصی

03:54
12

انواع نورون از نظر عملکرد

01:36
دکمه بازگشت به بالا