رسانه اینترنتی بیوزوم

1 / 13 ویدیوها
1

دستگاه عصبی محیطی

06:02
2

پمپ سدیم پتاسیم

05:48
3

پتانسیل عمل

12:57
4

آناتومی نورون

05:15
5

انواع نورون از نظر ساختاری

01:07
6

لیزوزوم نارنجک سلولی

03:28
7

دستگاه گلژی گمرک سلولی

03:05
8

شبکه آندوپلاسمی

03:48
9

عملکرد پمپ سدیم پتاسیم در پتانسیل عمل

01:24
10

DNA چیست؟

05:06
11

غلاف میلین چیست؟

01:57
12

سلول بنیادی و پزشکی شخصی

03:54
13

انواع نورون از نظر عملکرد

01:36
دکمه بازگشت به بالا